מחיר הכנס עבור משתתפים ישראלים

  הרשמה בעלות של 250 ש”ח ליום כולל יום התרגיל

ללובשי מדים וסטודנטים 10% הנחה

:קבוצות

קבוצות של 10-50 משתתפים 10% הנחה

קבוצות של 51-100 משתתפים 15%הנחה

מחיר כניסה לארוחת הגאלה 360 ש”ח לאדם